Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG lúc 14h00 ngày 08/9/202

Thursday, 08/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2022

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 13h ngày 08 đến 13h ngày 09/9/2022

13- 16h

16-19h

19-01h

01-07h

07-13h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

30

5-15

20

10-30

40

20-40

50

10-20

30

Nho Quan

10-30

40

10-20

25

10-25

35

20-50

60

10-20

30

Cúc Phương

10-30

40

10-20

25

10-25

35

20-50

60

10-20

30

Tam Điệp

10-30

40

10-20

25

10-25

35

20-50

60

10-20

30

Phát Diệm

10-20

30

5-15

20

10-30

40

20-40

50

10-20

30

Yên Thịnh

10-20

30

5-15

20

10-30

40

20-40

50

10-20

30

Yên Ninh

10-20

30

5-15

20

10-30

40

20-40

50

10-20

30

Thiên Tôn

10-20

30

5-15

20

10-30

40

20-40

50

10-20

30

Me

10-30

40

10-20

25

10-25

35

20-50

60

10-20

30

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 08/09/2022.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình