Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN MƯA ĐỊNH LƯỢNG 20H NGÀY 08/9/2022

Thursday, 08/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 19h ngày 08/9/2022 đến 19h ngày 09/9/2022

19-22h

22-01h

01-07h

07-13h

13-19h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

Nho Quan

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

Cúc Phương

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

Tam Điệp

15-30

40

15-30

40

15-30

40

5-15

30

0-5

10

Phát Diệm

15-30

40

15-30

40

15-30

40

5-15

30

0-5

10

Yên Thịnh

15-30

40

15-30

40

15-30

40

5-15

30

0-5

10

Yên Ninh

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

Thiên Tôn

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

Me

10-20

30

10-20

30

10-20

30

5-15

30

0-5

10

 

          Tin phát lúc: 20h00 ngày 08/9/2022.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình