Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 20H00 NGÀY 25/8/2022

Thursday, 25/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 19h ngày 25 đến 19h ngày 26/08/2022

19- 22h

22-01h

01-07h

07-13h

13-19h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-15

20

15-25

35

10-20

25

0-5

10

0-3

5

Nho Quan

5-10

15

15-25

35

10-30

35

0-5

10

0-3

5

Cúc Phương

5-10

15

15-25

35

10-30

35

0-5

10

0-3

5

Tam Điệp

5-10

15

10-20

30

10-30

35

0-5

10

0-3

5

Phát Diệm

5-15

20

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-3

5

Yên Thịnh

5-15

20

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-3

5

Yên Ninh

5-15

20

15-25

35

5-15

20

0-5

10

0-3

5

Thiên Tôn

5-15

20

15-25

35

10-20

25

0-5

10

0-3

5

Me

5-10

15

15-25

35

10-30

35

0-5

10

0-3

5

           Tin phát lúc: 20h00 ngày 25/08/2022.

         

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình