Cảnh báo hải văn lúc 10h00 ngày 01/5/2022

Sunday, 01/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 25_HVNH_10h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày  01  tháng 05 năm 2022

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Dự Báo: Trong ngày hôm nay (01/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay trên đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 

Vùng biển tỉnh Ninh Bình, ngày và đêm nay (01/5), gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Ven bờ sóng biển cao 1,5-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.   

Tin phát lúc: 10h00’ ngày 01/5/2022.

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

           Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình