BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 26, ngày 27/06/2022

Sunday, 26/06/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 26, ngày 27/06/2022

 

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,75 - 0,95m (thấp hơn BĐI: từ 2,05 - 2,25m).    

+Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,80 - 1,00m (thấp hơn BĐI: từ 1,50-1,70m).

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình