BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 24, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Friday, 24/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Ninh Bình, ngày 24  tháng 6  năm 2022

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 24, ngày 25 tháng 6 năm 2022

 

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông biến đổi chậm  và chịu ảnh hưởng   thủy triều. Mực nước cao nhất:

          + Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,40 – 0,60m (thấp hơn BĐI: từ 2,40 - 2,60m).    

          +Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,40 - 0,60m (thấp hơn BĐI: từ 1,90-2,10 m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình