BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 12, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Thursday, 12/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày  12  tháng 5  năm 2022

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 12, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,60 – 0,80m (thấp hơn BĐI: từ 2,20 – 2,40m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,65 – 0,85m (thấp hơn BĐI: từ 1,65 – 1,85m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình