Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 10 ngày 11/04/2024

Wednesday, 10/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày 10  tháng 4  năm 2024

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 10 ngày 11/04/2024

 

 

            Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

         + Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) –(-0,10)m, xuất hiện từ 2 giờ đến 5 giờ .Mực nước cao nhất ở mức: 0,70 – 0,90m xuất hiện từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 11

        + Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,70) –(-0,50)m, xuất hiện từ 1 giờ đến 4 giờ.Mực nước cao nhất ở mức: 0,80 – 1,00m, xuất hiện từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 11.

           + Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 10 – 12 phần nghìn.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình