Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 09 ngày 10/04/2024

Tuesday, 09/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày 09  tháng 4  năm 2024

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 09 ngày 10/04/2024

 

 

            Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

         + Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) –(-0,10)m, xuất hiện từ 23 giờ ngày 09 đến 2 giờ ngày 10.Mực nước cao nhất ở mức: 0,40 – 0,60m xuất hiện từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 10

        + Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,90) –(-0,70)m, xuất hiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 09.Mực nước cao nhất ở mức: 0,45 – 0,65m, xuất hiện từ 15 giờ  đến 18 giờ ngày 10.

           + Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức  8 – 10 phần nghìn.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình