Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin thủy văn ngày 26/11/2023

Sunday, 26/11/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2023

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 26, ngày 27/11/2023

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,90 - 1,10m (thấp hơn BĐI: từ 1,90  - 2,10m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,10 - 1,30m (thấp hơn BĐI: từ 1,20 - 1,40m).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình