Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN Đêm 24, ngày 25/11/2023

Friday, 24/11/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày   24  tháng 11  năm 2023

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 24, ngày 25/11/2023

 

 

               Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều.Mực nước cao nhất:

             +Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,55 – 0,75m( thấp hơn BĐI: 2,25 -2,45m).

           +Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức:0,60 – 0,80m(thấp hơn BĐI: từ 1,70 – 1,90m).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình