Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 23, ngày 24/11/2023

Thursday, 23/11/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 23  tháng 11 năm 2023

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 23, ngày 24/11/2023

 

 

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,70 - 0,90m (thấp hơn BĐI: từ 2,10 -2,30m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,65 - 0,85m (thấp hơn BĐI: từ 1,65 - 1,85m).

 

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình