BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 03, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Wednesday, 03/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

  


Ninh Bình, ngày  03 tháng 8  năm 2022

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 03, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,65 - 0,85m (thấp hơn BĐI: từ 2,15 - 2,35m).    

+Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,65 - 0,85m (thấp hơn BĐI: từ 1,65 -1,85m).

 

 

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình