BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 01, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Monday, 01/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 01, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,90 – 1,10m (thấp hơn BĐI: từ 1,90 – 2,10m.

+ Trên sông Đáy Tại Ninh Bình ở mức: 0,90 – 1,10m (thấp hơn BĐI: từ 1,40 – 1,60m.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình