BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 07, ngày 08/07/2022

Thursday, 07/07/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 07, ngày 08/07/2022

 

 

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

 + Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,85 - 1,05m (thấp hơn BĐI: từ 1,95 - 2,15m).    

 +Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,85 - 1,05m (thấp hơn BĐI: từ 1,45-1,65m)

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình