CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH luc 16h30 ngày 02/05/2022

Monday, 02/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 27_HVNH_16h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày  02  tháng 05  năm 2022

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

Hiện nay (02/5), không khí lạnh có cường độ ổn định. Lúc 13 giờ chiều nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 8; ở Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

         Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu đêm nay (02/5) trên đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình, đêm nay (02/5) có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, có lúc cấp 4. Ven bờ sóng biển cao 1,0-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.   

Tin phát lúc: 16h30’ ngày 02/05/2022

Dự báo viên: Phạm Quốc Sỹ

 

           Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

          - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình