Cảnh báo hải văn lúc 16h00 ngày 30/4/2022

Saturday, 30/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 24_HVNH_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày  30  tháng 04  năm 2022

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH 

Hiện nay (30/4), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự Báo: Gần sáng và ngày mai (01/5) bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày mai (01/5), vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 

Vùng biển tỉnh Ninh Bình, từ gần sáng ngày mai (01/5), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Ven bờ sóng biển cao 1,5-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.   

Tin phát lúc: 16h00’ ngày 30/4/2022.

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

           Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình