BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 01/10/2021)

Wednesday, 22/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:265 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 01/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/09/2021

Ngày 23/09/2021

Ngày 24/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25/09 –01/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/09/2021

Ngày 23/09/2021

Ngày 24/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

25/09 –01/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

1,5-2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/09/2021

Ngày 23/09/2021

Ngày 24/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

25/9 –01/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,4m 

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian:7h52

Cao nhất:   

Thời gian:

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian:9h18

Cao nhất: 2,3m  

Thời gian: 2h02

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian:10h55

Thủy triều tăng dần đến ngày 1/10. Cao nhất 3,3m (01/10); Thấp nhất  2,5m (25/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình