BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 19/08/2021)

Tuesday, 10/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:222 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 10  tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 19/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/08/2021

Ngày 11/08/2021

Ngày 12/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/8 –19/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/08/2021

Ngày 11/08/2021

Ngày 12/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

13/8 –19/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

 Nam đến  Tây Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/08/2021

Ngày 11/08/2021

Ngày 12/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

13/8 –19/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,3  m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 6h58

Cao nhất:3,2  m

Thời gian: 18h03

Thấp nhất:0,4  m

Thời gian: 7h51

Cao nhất:2,9  m

Thời gian: 18h54

Thấp nhất:0,7  m

Thời gian: 8h48

Thủy triều giảm dần đến 15 sau tăng. Cao nhất 3,4 m ( 19/8). Thấp nhất  2,1 m (15/8);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình