BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 28/07/2021 đến ngày 06/08/2021)

Wednesday, 28/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:209 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 28 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 28/07/2021 đến ngày 06/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/07/2021

Ngày 29/07/2021

Ngày 30/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/7 –06/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/07/2021

Ngày 29/07/2021

Ngày 30/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

31/7 –06/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/07/2021

Ngày 29/07/2021

Ngày 30/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

31/7 –06/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,9  m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 8h54

Cao nhất:2,6  m

Thời gian: 20h00

Thấp nhất:0,8  m

Thời gian: 09h46

Cao nhất:2,2  m

Thời gian: 19h52

Thấp nhất:1,2  m

Thời gian: 10h32

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,2 m (06/8); Thấp nhất  1,9m (31/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình