BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 20/07/2021 đến ngày 29/07/2021)

Tuesday, 20/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:201 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 20 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 20/07/2021 đến ngày 29/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/07/2021

Ngày 21/07/2021

Ngày 22/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23 –29/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Bắc đến Đông Bắc

0,3 – 0,6

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,6

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/07/2021

Ngày 21/07/2021

Ngày 22/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

23 –29/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

2,0-3,0

Tây Nam

Sóng cao 2,0 –4,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/07/2021

Ngày 21/07/2021

Ngày 22/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 23 –29/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,5 m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:1,3  m

Thời gian: 1h18

Cao nhất:3,0 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:0,9  m

Thời gian: 2h02

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:0,5  m

Thời gian: 3h00

Thủy triều tăng dần đến 25  sau giảm. Thấp nhất  2,6 m (29/7); Cao nhất 3,7 m (24, 25/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình