BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 26/05/2021)

Monday, 17/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:137 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 26/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/05/2021

Ngày 18/05/2021

Ngày 19/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/05/2021 –26/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Tây Bắc đến Bắc

 

0,3 - 0,5

Tây Bắc

Đến Bắc

0,3 - 0,5

Tây Bắc đến Bắc

 

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/05/2021

Ngày 18/05/2021

Ngày 19/05/2021

Nhận định

ng biển từ

20/05/2021 –26/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/05/2021

Ngày 18/05/2021

Ngày 19/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

20/05/2021 –26/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 8h34

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 9h13

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 9h59

Thủy triều giảm dần đến ngày  24, sau tăng. Cao nhất 3,0m (20/05); Thấp nhất 2,0m (24/05).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình