BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 12/05/2021)

Monday, 03/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:123 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 03 tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 12/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 03/05/2021

Ngày 04/05/2021

Ngày 05/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/05/2021 –12/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/05/2021

Ngày 04/05/2021

Ngày 05/05/2021

Nhận định

ng biển từ

06/05/2021 –12/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/05/2021

Ngày 04/05/2021

Ngày 05/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

06/05/2021 –12/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 21h08

Thấp nhất: 0,1 m

Thời gian: 9h28

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 10h29

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 11h45

Thủy triều giảm dần đến ngày 10, sau tăng trở lại. Cao nhất 2,8 m (ngày 07/05); Thấp nhất 2,1 m (09, 10/05).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình