BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 22/04/2021)

Tuesday, 13/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:103 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 13  tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 22/04/2021)

  

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/04/2021

Ngày 14/04/2021

Ngày 15/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/04/2021 – 22/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/04/2021

Ngày 14/04/2021

Ngày 15/04/2021

Nhận định

ng biển từ

16/04/2021 – 22/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/04/2021

Ngày 14/04/2021

Ngày 15/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

16/04/2021 – 22/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian:14h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian:15h50

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 6h57

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian:16h47

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 7h55

Thủy triều tăng dần.  Thấp nhất 2,7 m (16/04). Cao nhất 3,1 m (ngày 20, 21/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình