BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13/3/2021 đến ngày 22/03/2021)

Saturday, 13/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:72 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày13/03/2021đến ngày22/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/03/2021

Ngày 14/03/2021

Ngày 15/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/03/2021 –22/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/03/2021

Ngày 14/03/2021

Ngày 15/03/2021

Nhận định

ng biển từ

16/03/2021 –22/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/03/2021

Ngày 14/03/2021

Ngày 15/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

16/03/2021 –22/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 4h07

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 18h42

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 4h52

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian: 19h51

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 20h58

Thủy triều có xu thế giảm dần đến 18 sau tăng. Cao nhất 2,9m (ngày 22/03).

Thấp nhất 2,1 m (ngày 16/3, 17/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                

Tin phát lúc: 10h30:

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình