BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/03/2021 đến ngày 20/03/2021)

Thursday, 11/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:70 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 11 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 11/03/2021 đến ngày 20/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/03/2021

Ngày 12/03/2021

Ngày 13/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14/03/2021 –20/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Tây

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/03/2021

Ngày 12/03/2021

Ngày 13/03/2021

Nhận định

ng biển từ

14/03/2021 –20/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến

 Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/03/2021

Ngày 12/03/2021

Ngày 13/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

14/03/2021 –20/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 16h19

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 17h32

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 4h07

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 18h42

Thủy triều có xu thế giảm dần đến 18 sau tăng. Cao nhất 2,7m (ngày 14/03).

Thấp nhất 2,1 m (ngày 16/3, 17/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình