BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

Thursday, 07/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:07 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  07/01/2021 đến  ngày 16/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 07/01/2021

Ngày 08/01/2021

Ngày 09/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10/01/2021 – 16/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/01/2021

Ngày 08/01/2021

Ngày 09/01/2021

Nhận định

ng biển từ

10/01/2021 – 16/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/01/2021

Ngày 08/01/2021

Ngày 09/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

10/01/2021 – 16/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 0h17

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất: 1,8 m

Thời gian: 14h47

Cao nhất: -

Thời gian: -

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 13h57

Thủy triều tăng dần đến ngày 16/1 giảm dần. Cao nhất 3,7m (ngày 14, 15/01). Thấp nhất 2,6( ngày 10/1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình