BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày20/12/2020đến ngày29/12/2020)

Sunday, 20/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:355 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày20/12/2020đến ngày29/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/12/2020

Ngày 21/12/2020

Ngày 22/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23/1229/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông  Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

Vận tốc

0,4 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/12/2020

Ngày 21/12/2020

Ngày 22/12/2020

Nhận định

ng biển từ

23/1229/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/12/2020

Ngày 21/12/2020

Ngày 22/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

23/1229/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 7h52

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 21h38

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 22h15

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 9h07

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h32

Thủy triều trung bình

Cao nhất 3,0m (ngày 29/12). Thấp nhất 2,1m (ngày 25/12).

                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h30:

        

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình