BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

Wednesday, 18/11/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:323 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 11 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 18/11/2020

Ngày 19/11/2020

Ngày 20/11/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

2127/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/11/2020

Ngày 19/11/2020

Ngày 20/11/2020

Nhận định

ng biển từ

2127/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/11/2020

Ngày 19/11/2020

Ngày 20/11/2020

Nhận định Thủy triều từ

2127/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 4h47

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 19h08

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 5h51

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 20h00

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 6h58

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 20h52

Thủy triều cao. Thủy triều có xu thế giảm dần. Cao nhất 3,6m (ngày 21). Thấp nhất  2,1m (ngày 27).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình