BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 08/11/2020)

Friday, 30/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 301 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 08/11/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Ngày 01/11/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

0208/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 - 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 - 0,5

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Ngày 01/11/2020

Nhận định

ng biển từ

0208/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 - 5,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Ngày 01/11/2020

Nhận định Thủy triều từ

0208/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 14h07

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 6h01

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 1h57

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 18h42

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 2h49

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 18h29

Thủy triều trung bình, thủy triều có xu thế tăng dần. Thấp nhất  2,7m (ngày 02/11). Cao nhất 3,4m (ngày 6-8/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình