BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 16/10 - 25/10/2020

Friday, 16/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 287 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày16/10/2020đến ngày25/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/10/2020

Ngày 17/10/2020

Ngày 18/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19 – 25/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,6

Tây Nam

0,4 - 0,7

Tây Nam đến Nam

0,4 - 0,7

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/10/2020

Ngày 17/10/2020

Ngày 18/10/2020

Nhận định

ng biển từ

19 – 25/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/10/2020

Ngày 17/10/2020

Ngày 18/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

19 – 25/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 15h42

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 6h04

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 8h09

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 1h09

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 13h20

Thủy triều cao. Thấp nhất  2,4m (ngày 18/10). Cao nhất 3,5m (ngày 22, 23/10).

                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình