BẢN DỰ BÁO THỜI TIẾT 3 NGÀY PHỤC VỤ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

Thursday, 28/12/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Khu vực tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018

 

Ngày, tháng, năm

Thời tiết

Ghi chú

30/12/2017

(Thứ bảy)

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: từ 16 – 180C.

Nhiệt độ cao nhất: từ 19 – 210C.

 

31/12/2017

(Chủ nhật)

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: từ 14 – 160C.

Nhiệt độ cao nhất: từ 19 – 210C.

 

01/01/2018

(Tết dương lịch)

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: từ 13 – 150C.

Nhiệt độ cao nhất: từ 21 – 230C.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh.

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình