BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 02/10/2020)

Wednesday, 23/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 264 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 02/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/9/2020

Ngày 24/9/2020

Ngày 25/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/9 02/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/9/2020

Ngày 24/9/2020

Ngày 25/9/2020

Nhận định

ng biển từ

26/9 02/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 –1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 –1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 –1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/9/2020

Ngày 24/9/2020

Ngày 25/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

26/9 02/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 21h01

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 7h53

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 22h10

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 9h57

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 23h19

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 26, 27/9). Thấp nhất  2,3m (ngày 02/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình