BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 23/09/2020)

Monday, 14/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 255 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày14/09/2020đến ngày23/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 14/9/2020

Ngày 15/9/2020

Ngày 16/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

17/9 23/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

 Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc 

Vận tốc

 0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 14/9/2020

Ngày 15/9/2020

Ngày 16/9/2020

Nhận định

ng biển từ

17/9 23/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/9/2020

Ngày 15/9/2020

Ngày 16/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

17/9 23/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 1h57

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 3h11

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 15h02

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 4h26

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 17/9). Thấp nhất  2,5 m (ngày 19, 21/9).

                                                                                                                                   

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình