BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 27/08/2020 đến ngày 05/09/2020)

Thursday, 27/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 237 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 27/08/2020 đến ngày 05/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/08/2020

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/8 –05/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/08/2020

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Nhận định

ng biển từ

30/8 –05/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/08/2020

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

30/8 –05/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 10h02

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 23h50

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 11h52

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 13h01

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 1h07

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 30, 31/8). Thấp nhất  2,3 m (ngày 05/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình