BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 08/08/2020 đến ngày 17/08/2020)

Saturday, 08/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 219 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày08/08/2020đến ngày17/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 08/08/2020

Ngày 09/08/2020

Ngày 10/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/8 –17/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/08/2020

Ngày 09/08/2020

Ngày 10/08/2020

Nhận định

ng biển từ

11/8 –17/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam đến  nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5- 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/08/2020

Ngày 09/08/2020

Ngày10/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

11/8 –17/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 19h03

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 9h10

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 18h51

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 9h42

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 18h03

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 9h55

Thủy triều trung bình. Thấp nhất  2,0 m (ngày 11/8); Cao nhất 3,3m (ngày 17/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình