BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04/8/2020ĐẾN 13/8/2020)

Tuesday, 04/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 216 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 04/08/2020đến ngày 13/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Ngày 06/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07/8 –13/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Ngày 06/08/2020

Nhận định

ng biển từ

07/8 –13/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5- 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Ngày 06/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

07/8 –13/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h43

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 5h51

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 6h48

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 18h09

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 7h41

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,8m (ngày 07/8); Thấp nhất  1,9 m (ngày 11/8).

                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình