BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2017

Tuesday, 14/11/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 14, ngày 15 tháng 11 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 21 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 83 – 88%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 84 – 89%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,70 – 0,90m (thấp hơn BĐI từ: 2,10 – 2,30m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,80 – 1,00m (thấp hơn BĐI: 1,50 – 1,70m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình