BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 06 NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2017

Monday, 06/11/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 06, ngày 07 tháng 11 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 62 - 67%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 63 - 68%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối mai có mưa nhỏ rải rác, gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 64 - 69%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,95 – 1,15m (thấp hơn BĐI từ: 1,85 - 2,05m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,20 - 1,40m (thấp hơn BĐI từ: 1,10 - 1,30m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 tai ve

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình