BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2017

Thursday, 26/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 26, ngày 27 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 79 - 84%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,40 – 1,60m (thấp hơn BĐI từ: 1,40 - 1,60m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,40 - 1,60m (thấp hơn BĐI từ: 0,90 - 1,10m).

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình