BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13/06/2020 ĐẾN 22/06/2020)

Saturday, 13/06/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 165HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/06/2020 ĐẾN 22/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/06/2020

Ngày 14/06/2020

Ngày 15/06/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16 22/06/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/06/2020

Ngày 14/06/2020

Ngày 15/06/2020

Nhận định

ng biển từ

16 22/06/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/06/2020

Ngày 14/06/2020

Ngày 15/06/2020

Nhận định Thủy triều từ

16 22/06/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m 

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 10h16

Cao nhất: 2,4m 

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 10h25

Cao nhất: 2,1m 

Thời gian:  20h20

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 9h52

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày 22). Thấp 2,1m (ngày 16).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình