BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN 27/05/2020)

Monday, 18/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 139HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 18/05/2020ĐẾN 27/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Ngày 20/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21 27/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 - 0,3

Đông Bắc

0,1 - 0,3

Đông Bắc

0,1 - 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Ngày 20/05/2020

Nhận định

ng biển từ

21 27/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/05/2020

Ngày 19/05/2020

Ngày 20/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

21 27/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m 

Thời gian:  1h03

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 11h20

Cao nhất: 2,0m 

Thời gian:  21h40

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 8h52

Cao nhất: 2,0m 

Thời gian:  14h40

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 7h19

Thủy triều tăng dần. thấp nhất 2,0m ( ngày 20/5) Cao nhất 3,4m (27/5). 

                                                                            

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình