BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13/05/2020 ĐẾN 22/05/2020)

Wednesday, 13/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 134HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/05/2020 ĐẾN 22/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Ngày 15/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16 22/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,3 - 0,5

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-05m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Ngày 15/05/2020

Nhận định

ng biển từ

16 22/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/05/2020

Ngày 14/05/2020

Ngày 15/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

16 22/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 9h12

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 10h01

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 10h49

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,7m (ngày 16/5); thấp nhất 2,0m ( ngày 19, 20/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình