BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 06/05/2020 ĐẾN 15/05/2020)

Thursday, 07/05/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 127HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 06/05/2020 ĐẾN 15/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/05/2020

Ngày 07/05/2020

Ngày 08/05/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09 15/05/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Đông Bắc

0,3 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,4

 Đông Bắc

Vận tốc

0,3-05m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/05/2020

Ngày 07/05/2020

Ngày 08/05/2020

Nhận định

ng biển từ

09 15/05/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/05/2020

Ngày 07/05/2020

Ngày 08/05/2020

Nhận định Thủy triều từ

09 15/05/2020

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,1m

Thời gian:  2h45

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 20h 06

Cao nhất:  2,4m

Thời gian:  13h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất:  2,7m

Thời gian:  14h50

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 2h20

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 11, 12/5); thấp nhất 2,9m ( ngày 15/5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình