BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 08/03/2020 ĐẾN 18/03/2020)

Monday, 09/03/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 69HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09/03/2020ĐẾN 18/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/03/2020

Ngày 10/03/2020

Ngày 11/03/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12 18/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam đến Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam đến Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/03/2020

Ngày 10/03/2020

Ngày 11/03/2020

Nhận định

ng biển từ

12 18/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/03/2020

Ngày 10/03/2020

Ngày 11/03/2020

Nhận định Thủy triều từ

12 18/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 18h07

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 19h19

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 20h16

Thủy triều trung bình. Thấp nhất 2,3m (ngày 13/3). Cao nhất: 3,0m (ngày 17/3);

                                         

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình