BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/02/2020 ĐẾN 05/03/2020)

Tuesday, 25/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 56HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/02/2020ĐẾN 05/03/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/02/2020

Ngày 26/02/2020

Ngày 27/02/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/02/2020 05/03/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,2 – 0,3

Tây Bắc

0,2 – 0,3

Tây Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/02/2020

Ngày 26/02/2020

Ngày 27/02/2020

Nhận định

ng biển từ

28/02/2020 05/03/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông

0,5 - 1,0

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/02/2020

Ngày 26/02/2020

Ngày 27/02/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/02/2020 05/03/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 19h51

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:5h43

Thấp nhất: 1,0m

 Thời gian: 20h34

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:5h59

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian: 21h13

Thủy triều thấp. Thấp nhất 1,9m (ngày 01/3/2020); Cao nhất 2,8m (ngày 5/03/2020).  

                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình