BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/01/2020 ĐẾN 16/01/2020)

Tuesday, 07/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 07HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/01/2020 ĐẾN 16/01/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/01/2020

Ngày 08/01/2020

Ngày 09/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 16/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/01/2020

Ngày 08/01/2020

Ngày 09/01/2020

Nhận định

ng biển từ

10 16/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/01/2020

Ngày 08/01/2020

Ngày 09/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

10 16/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:3h05

Thấp nhất: 1,2m

 Thời gian: 15h57

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,9m

 Thời gian: 16h16

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:2h50

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 16h46

Thủy triều cao:

 Cao nhất 3,6m (ngày12,13/01/2020); Thấp nhất 3,0m (ngày 17/01/2020).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình