BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 31/12/2019 ĐẾN 09/1/2020)

Tuesday, 31/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:362HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 31/12/2019 ĐẾN 09/1/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 31/12/2019

Ngày 01/1/2020

Ngày 02/1/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03 09/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 31/12/2019

Ngày 01/1/2020

Ngày 02/1/2020

Nhận định

ng biển từ

03 09/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/12/2019

Ngày 01/1/2020

Ngày 02/1/2020

Nhận định

Thủy triều từ

03 09/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:7h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 21h02

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:7h45

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 21h25

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:7h58

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 21h37

Thủy triều thấp:

Cao nhất 3,0m (ngày 09/1/2020). Thấp nhất 2,1m (ngày 05/1/2020).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình