BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 28/12/2019)

Thursday, 19/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:350HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/1ĐẾN 28/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22 -28/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

ng biển từ

22 -28/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/12

Ngày 20/12

Ngày 21/12

Nhận định

Thủy triều từ

22 -28/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:9h00

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian:22h51

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:9h52

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian:23h49

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:10h40

Thấp nhất:

 Thời gian:

Thủy triều tăng dần: Thấp nhất 2,0m (ngày 22/12).  

Cao nhất 3,6m (ngày 28/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình