BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN 25/11/2019)

Saturday, 16/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:320HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/1ĐẾN 25/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19/11-25/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Nhận định

ng biển từ

19/11-25/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/11

Ngày 17/11

Ngày 18/11

Nhận định

Thủy triều từ

19/11-25/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:5h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian:19h41

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:6h06

Thấp nhất:0,4m

Thời gian:20h20

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:7h04

Thấp nhất:0,4m

Thời gian:21h07

Thủy triều cao: Cao nhất 3,6m (ngày 19/11). Thấp nhất 2,0m (ngày 24/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình